Select Page

Project Wegwijs

Op 1 mei 2019 is het Pilotproject “Wegwijs voor Nieuwkomers” gestart en zal, mede door de Corona crisis eind 2020 afgerond worden.
Onze doelgroep zijn statushouders, nieuwkomers en oudkomers uit Oost-Afrika en met name uit Eritrea en Ethiopië. Doordat zij de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen ervaren zij allerlei problemen om goed inzicht te krijgen in de regels en procedures van gemeentelijke instellingen en andere instanties. Hierdoor dreigen zij buiten de boot te vallen en in een isolement te raken. Wij bieden praktische hulp waardoor zij zich meer thuis gaan voelen en weten waar ze moeten aankloppen bij eventuele problemen.
Wij doen dit door persoonlijke intensieve begeleiding met Hulp op Maat, Voorlichting bijeenkomsten, Sociaal/Culturele ontmoetingen en Huiskamergesprekken.

Hulp op maat

 

Hulp op maat staat voor individuele persoonlijke begeleiding op basis van specifieke problemen/hulpvragen. Deze zijn in kaart gebracht tijdens een intakegesprek en kunnen resulteren in kortstondige of langdurige persoonlijke begeleiding.  Het gaat hierbij om hulp in de vorm van:

 • Ondersteuning bij taalproblemen
 • Vinden van voorzieningen
 • Verwijzen naar instanties
 • Verwijzen naar relevante trainingen en workshops
 • Samen invullen van formulieren
 • Bellen met en brieven schrijven naar instanties
 • Begeleiding bij dokters- en ziekenhuisbezoeken
 • Ondersteuning bij psychoseproblemen
 • Ondersteuning bij problemen in de thuissituatie (o.a. relationele sfeer en opvoeding)
 • Het vinden van (vrijwilligers)werk
 • Nazorg.

Sociaal/Culturele ontmoetingen


In samenwerking met andere organisaties zullen jaarlijks twee sociaal/culturele ontmoetingen worden georganiseerd. Deze ontmoetingen hebben verschillende doelen, zoals:

 • Het vergroten van het sociaal netwerk van de nieuwkomers
 • Kennismaken met elkaars cultuur en de Nederlandse cultuur.

Voorlichtingsbijeenkomsten

 

Tijdens de groepsvoorlichtingen worden thema’s besproken die voor de doelgroep belangrijk en/of relevant zijn, zoals o.a.:

 • Gezond wonen (vocht, schimmel en koolmonoxide)
 • Gezonde voeding en vitamine D
 • Psychische klachten en depressie
 • Stress (PTSS)
 • Het lichaam van de vrouw
 • Menstruatie en menopauze
 • Seksualiteit en relatie
 • Ongewenste zwangerschap
 • Gezondheidszorg in Nederland
 • Vrouwelijke genitale verminking.
 • De voorlichtingsbijeenkomsten zullen naar behoefte worden ingepland en tijdig gecommuniceerd naar de doelgroep.

Huiskamer gesprekken

 

Bepaalde thema’s liggen erg gevoelig en kunnen het best besproken en behandeld worden in een veilige omgeving. We denken dan aan thema’s,  zoals huiselijk geweld, LHBTI, seksueel overdraagbare aandoeningen, meisjesbesnijdenis en schulden. Hiervoor worden huiskamerbijeenkomsten georganiseerd. Deze zullen plaatsvinden bij de hulpvragers thuis of in een andere veilige omgeving. De bijeenkomsten zijn ook geschikt voor het signaleren welke problematiek er heerst onder de doelgroep. De problemen kunnen hierdoor tijdig aangepakt worden.

 

 

Partnerprojecten

De Stichting HOPE-SBH is wereldwijd actief in het creeren van bewustwording voor preventie en vroege behandelmethoden van baby’s met een waterhoofd of open ruggetje. De Europese tak van HOPE vindt met een vrijwilliger onderdak bij Gobez!

Ondersteuners

Sinds jaar en dag ontvangt Stichting Gobez giften en subsidies als enige bron van inkomsten.
Van een aantal particulieren en fondsen zoals Fonds1818, de Stichting Haella, KNR/PIN, Gemeente Den Haag zijn bijdragen ontvangen.

Binnenkort wordt de ANBI status aangevraagd die het particulieren en andere donateurs mogelijk maakt fiscaal vriendelijke schenkingen te doen.